Προσδοκώμενο Αποτέλεσμα 1

Προσδοκώμενο Αποτέλεσμα 1

Επικεφαλής: RECOSOL

Τίτλος: Διάγνωση της κατάστασης των σχεδίων κοινωνικής ηγεσίας σε τοπικούς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς

Περίληψη: Αυτό το προϊόν θα αναπτυχθεί από κοινού από όλους τους εταίρους του έργου, οι οποίοι θα φέρουν τους ειδικούς τους για να το πραγματοποιήσουν. Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί μέσω των ακόλουθων δραστηριοτήτων:

  • Θέσπιση μεθοδολογίας και εργαλείων για τη συλλογή πληροφοριών.
  • Κατανομή των περιπτώσεων κατά γεωγραφικές περιοχές.
  • Διεξαγωγή έρευνας από κάθε έναν από τους εταίρους και ανταλλαγή των σχεδίων.
  • Τελική σύνταξη της έκθεσης.

Η μεθοδολογία που πρέπει να εφαρμοστεί είναι η χαρτογράφηση, έτσι ώστε να μας επιτρέπει να προσεγγίσουμε την κοινωνική πραγματικότητα εντοπίζοντας τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους πόρους.