Το έργο αποσκοπεί στη βελτίωση της ευαισθητοποίησης και της κατάρτισης των τοπικά
εκλεγμένων ατόμων από αγροτικές κοινότητες, ώστε να γίνουν τοπικοί ηγέτες για την
κοινωνική καινοτομία στις αγροτικές περιοχές, με τη συμμετοχή τοπικών εταιρειών,
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, φορέων της αγοράς εργασίας και παρόχων
υπηρεσιών σε κρίσιμους καιρούς, ακολουθώντας το πλαίσιο των Στόχων Βιώσιμης
Ανάπτυξης (SDGs).

Η ανάπτυξη και προώθηση της εφαρμογής τοπικών σχεδίων ηγεσίας που βασίζονται στις
τοπικές κοινότητες θα επικεντρωθεί στην προώθηση νέων αναδυόμενων υπηρεσιών και
οικονομιών για επιστροφή πληθυσμού στις αγροτικές περιοχές και την καταπολέμηση των
επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης που έφερε η πανδημία Covid-19.

Πρόκειται να πραγματοποιήσει 4 πιλοτικές εμπειρίες (προγράμματα δυναμικότητας), μία σε
κάθε χώρα εταίρο του έργου, για τη δημιουργία μιας εργαλειοθήκης για τον καθορισμό
τοπικών πολιτικών για την κρίση, την ανάκαμψη και το βιώσιμο μέλλον.